Позив за достављање понуда – одржавање часова сликања

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуга –одржавање часова сликања у КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац, по основу Ауторског уговора, планираних у Првој измени плана набавки бр. 402/2021. године од 27.08.2021. године под редним бројем II/15, а у складу са условима који су садржани у овом позиву.

Тражени послови обухватају:
– одржавање часова сликања за децу старијег узраста и одрасле, два пута недељно у трајању од 90 минута

Период извршења услуга: 01.10.2021. – 31.12.2021. године. Уговор ће бити потписан са понуђачем који испуни тражене услове и понуди најнижу цену, одмах након оцене понуда.

Услови плаћања: на текући рачун извршиоца услуга, до 05. у месецу, за сваки претходни месец.

Остали услови понуде: VIIстепенстручне спреме, Факултет ликовних уметности. Понудудоставити у форми CV узприложенудипломуо завршеном факултету и очитануличнукарту. У понуди назначити цену тражених услуга у бруто износу и навестиконтакттелефон.

Рок за достављање понуда: 27.09.2021. године до 12 часова.

Начин достављања понуда: понуду доставити лично или електронским путем на е-маил адресу: kclajkovac@open.telekom.rs

Позив

ОБЈАВЉЕНО: 22.9.2021.